การจัดทำนโยบายและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง ดาวน์โหลด
นโยบาย ด้าน AML-CTPF 16(2) (อัพเดท เมื่อวันที่ 1 ก.พ.67) 5,265
แนวทางปฏิบัติ (อัพเดท เมื่อวันที่ 1 ก.พ.67) 2,366
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร (อัพเดท เมื่อวันที่ 5 ก.พ.67) 1,071
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ (อัพเดท เมื่อ 5 ก.พ.67) 889
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 1,086
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC) สำหรับลูกค้านิติบุคคล 934
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงลูกค้า (อัพเดท เมื่อวันที่ 5 ก.พ.67) 937
ตัวอย่าง บันทึกการอบรมพนักงาน 1,632
ตัวอย่าง การตรวจสอบภายใน 1,960