แนวทางปฎิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
เรื่อง ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม สำหรับ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(2) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ 1,351
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานทุกกลุ่มธุรกิจ 1,387
แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) ถึง (6) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 24
แนวทางปฏิบ้ติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 31