อำนาจหน้าที่

ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๗ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ดังนี้

(๑)  ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ และให้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ประเภทเพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณีตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

(๒)  ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย


จำนวนผู้เข้าชม 1,019