ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563

19/01/2566    

ตามที่ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ได้กำหนดประเภทรายชื่อ HR 03-1 รายชื่อบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐาน กรณีพนักงานสอบสวนรับเป็นเลขคดีอาญา และรายชื่อ HR 03-2 รายชื่อบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐาน กรณีพนักงานสอบสวนยังไม่รับเป็นเลขคดีอาญา จะถูกส่งผ่านระบบ APS เฉพาะกลุ่มธนาคารเท่านั้น สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมประเภทอื่นๆ จะไม่ได้รับรายชื่อดังกล่าว

การเข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ สถานประกอบการ ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ

01/07/2564    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ร.ต.อ.พนิดา โพธิพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. เข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ สถานประกอบการ ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ ณ สมาคมค้าทอง อาคาร วอลล์สตรีท ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
   
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th