ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ปปง. จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน (Outreach) สำหรับผู้ค้าอัญมณี ทองคำ

25/12/2566    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐานสำนักงาน ปปง. จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน (Outreach) แบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยง สำหรับกลุ่มธุรกิจค้าอัญมณีทองคำ รูปแบบการอภิปรายออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams โดยมีข้าราชการจากส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 กองกำกับและตรวจสอบ ประกอบด้วย พันตำรวจโท ชัยชนะกาญจนะคช ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 นางสาวนภภัสสร สอนคม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นางสาวอุมาพร แก้วศักดาศิริ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นางสาวสุวพร แจ่มใส นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และนางสาวพุทธิพร กาญจนรัตน์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ในหัวข้อ "ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินอย่างไรให้ถูกต้องและสอดคล้องกับความเสี่ยง" ซึ่งมีผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มธุรกิจค้าอัญมณี ทองคำ และข้าราชการสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 120 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยง ตามรายงานการประเมินความเสี่ยง ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย (National Risk Assessment-NRA) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เมื่อเดือนสิงหาคม 2565

ข้าราชการสำนักงาน ปปง. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "กฎหมาย ปปง. ที่ร้านทองควรรู้"

25/12/2566    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 สมาคมค้าทองคำร่วมกับชมรมร้านทองจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการอบรมเรื่อง "กฎหมาย ปปง. ที่ร้านทองควรรู้" ให้กับสมาชิกชมรมร้านทอง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีมนัส มนัสปิยะเลิศ ประธานชมรมร้านทองจังหวัดกาญจนบุรีและที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งในการอบรมฯครั้งนี้ เลขาธิการ ปปง. ได้มอบหมายให้ข้าราชการกองกำกับและตรวจสอบ ได้แก่นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการการกำกับ พันตำรวจโท ชัยชนะ กาญจนะคช ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 นางสาวอุมาพร แก้วศักดาศิรินักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นางสาวสุวพร แจ่มใส นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และนางสาวพุทธิพร กาญจนรัตน์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมร้านทองจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมอาเซียน 2โรงแรมพีลูดส์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านทองมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการฟอกเงินของเหล่ามิจฉาชีพ

ผู้แทนสำนักงาน ปปง. ให้สัมภาษณ์วารสารทองคำ เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ในวารสารทองคำ

25/12/2566    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

วันที่ 1ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วประจันทร บรรณาธิการวารสารทองคำ ได้เข้าสัมภาษณ์ นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนงาน วิชาการกำกับ พร้อมด้วยพันตำรวจโท ชัยชนะ กาญจนะคช ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 7, นางสาวอุมาพร แก้วศักดาศิริ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการและนางสาวสุวพร แจ่มใส นักสืบสวนสอบสวนชำนาญ กองกำกับและตรวจสอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของร้านทองเพื่อลงเผยแพร่ในวรสารทองคำ ณ ห้องประชุม meeting room ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
   
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th