ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ สถานประกอบการ ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ

01/07/2564    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ร.ต.อ.พนิดา โพธิพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. เข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ สถานประกอบการ ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ ณ สมาคมค้าทอง อาคาร วอลล์สตรีท ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
   
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th