คำถามที่พบบ่อย

1. หนังสือที่สำนักงาน ปปง. ส่งมา ต้องการให้ผู้มีหน้าที่รายงานทำอะไรบ้าง

ตอบ วัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือนี้ คือ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกรอกข้อมูลลงในระบบเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล โดยผู้มีหน้าที่รายงานต้องไปลงทะเบียนเพื่อ login เข้าระบบ วิธีการตามคู่มือในบทที่ 1 หน้า 1 – 4

 2. การมอบอำนาจ ต้องทำเป็นหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์หรือไม่

ตอบ การมอบอำนาจ อาจเป็นในลักษณะที่ผู้บริหารมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ต้องทำเป็นหนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์

 3. ผู้มีหน้าที่รายงานมอบหมายให้พนักงานหลายคนเข้ามากรอกข้อมูลในระบบนี้ได้หรือไม่

ตอบ สามารถมอบหมายให้พนักงานหลายคนเข้ามากรอกข้อมูลได้ ทั้งนี้ ต้องใช้ Username และ Password เดียวกัน

 4. ในการลงทะเบียน ควรใช้ e-mail ของใครในการลงทะเบียน (ใช้ e-mail ส่วนตัวของพนักงานผู้ได้รับมอบหมายได้หรือไม่ หรือต้องใช้ e-mail ของบริษัท)

ตอบ แนะนำให้ใช้ e-mail ของบริษัท เนื่องจาก หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะได้ง่ายต่อการกรอกข้อมูลต่อไป

 5. หากกรอกข้อมูลไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถขอขยายระยะเวลาได้หรือไม่

ตอบ ในเบื้องต้นสำนักงาน ปปง. ขอให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

 6. การนับระยะเวลาในหนังสือนับอย่างไร

ตอบ นับถัดจากวันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ 15 วันทำการ

 7. ข้อมูลที่กรอกในระบบ ควรเป็น ณ วันที่เท่าไหร่

ตอบ ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 8. ควรแนบเอกสารอะไรบ้าง

ตอบ ควรแนบเอกสารตามที่ระบบกำหนดให้แนบเอกสาร

 9. หากครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ผู้มีหน้าที่รายงานกรอกข้อมูลแต่บันทึกเป็นฉบับร่าง สำนักงาน ปปง. จะถือเป็นการส่งข้อมูลแล้วหรือไม่

ตอบ การบันทึกฉบับร่าง ยังไม่ถือเป็นการส่งข้อมูล


จำนวนผู้เข้าชม 1,958