ผู้แทนสำนักงาน ปปง. ให้สัมภาษณ์วารสารทองคำ เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ในวารสารทองคำ

วันที่ 1ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วประจันทร บรรณาธิการวารสารทองคำ ได้เข้าสัมภาษณ์ นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนงาน วิชาการกำกับ พร้อมด้วยพันตำรวจโท ชัยชนะ กาญจนะคช ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 7, นางสาวอุมาพร แก้วศักดาศิริ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการและนางสาวสุวพร แจ่มใส นักสืบสวนสอบสวนชำนาญ กองกำกับและตรวจสอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของร้านทองเพื่อลงเผยแพร่ในวรสารทองคำ ณ ห้องประชุม meeting room ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.


จำนวนผู้เข้าชม 715