รองเลขาธิการ ปปง. กล่าวแนวทางนโยบายของสำนักงาน ปปง. ในโครงการอบรม "ข้อปฏิบัติของร้านทอง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน"

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสมาคมค้าทองคำ จัดโครงการอบรม "ข้อปฏิบัติของร้านทอง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเวลา 08.30 น. นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมผู้ค้าทองคำเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

จากนั้นเวลา 08.40 น. พลตำรวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ ปปง. กล่าวแนวนโยบายของสำนักงาน ปปง. และนายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. กล่าวแนวทางการออกตรวจของสำนักงาน ปปง. เวลา 09.00 น. ข้าราชการกองกำกับตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. ได้แก่ นางสาววิลาวัลย์ลิมปนะวรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการการกำกับ พันตำรวจโท ชัยชนะ กาญจนะคช ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ7 และพนักงานเจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ข้อปฏิบัติของร้านทอง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" โดยมีสมาชิกสมาคมค้าทองคำเข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM


จำนวนผู้เข้าชม 471